Popis zakonske regulative, pravilnika i ostalih akata

 1. Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003,     107/2007, 146/2008, 137/2009, 152/2011, 111/2012 i 68/2013)
 2. Zakon o radu (NN br. 93/2014)
 3. Zakon o vodama (NN br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014)
 4. Uredba o uslužnim područjima (NN br. 67/2014)
 5. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN br. 28/2011, 16/2014)
 6. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN br. 28/2011, 16/2014)
 7. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN br. 153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/2014)
 8. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/2015)
 9. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/2012, 144/2012, 81/2013 i 112/2013)
 10. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/2013, 64/2015)
 11. Ovršni zakon (NN br. 112/2012, 25/2013 i 93/2014)
 12. Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/2005, 41/2008 i 125/2011, 78/2015)
 13. Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 41/2014)
 14. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009,143/2012, 152/2014, 81/2015)
 15. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/2014)
 16. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/2014, 118/2014, 154/2014)
 17. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013, 85/2015)
 18. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/2014, NN br.15/2014)
 19. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011 i 106/2012)
 20. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014)
 21. Kolektivni ugovor TD Vodovod Labin d.o.o. Labin, broj: 17-44/2015 od 08.06.2015.
 22. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Društva i sistematizaciji poslova (temeljni akt od 26.03.1996., izmjene i dopune od 16.10.2000., 06.02.2007., 21.06.2007., 21.03.2011., 23.12.2011., 04.07.2012., 18.12.2013., 09.07.2014.)
 23. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga broj:5-569/2015 od 12.10.2015. 
 24. Odluka o postupku nabave robe, usluga, provedbu projektnih natječaja i radova za koje se ne provodi postupak javne nabave (jednostavna nabava) Broj: 5-38/2017. od 01.03.2017.
 25. Odluka o postupku provođenja javnog natječaja i oglasa za radna mjesta u TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin