Misija i vizija

VODOVOD LABIN d.o.o. Labin

 

 

VIZIJA

 

Želimo biti predvodnik u Istri i među prva tri komunalna društva u Hrvatskoj po kvaliteti usluga u javnoj vodoopskrbi i odvodnji na zadovoljstvo naših korisnika, a potom i vlasnika, radnika, dobavljača i lokalne zajednice u kojoj djelujemo.

Nakon što smo ostvarili viziju priključenosti na sustav vodoopskrbe na Labinštini od 99.1 %, želimo još povećati taj postotak do kraja 2020. godine na Labinštini na 99.9 %.

Zbog klimatskih promjena, ali i zbog potreba za sve većom količinom vode za ljudsku potrošnju, do kraja 2024. god. planiramo u sustav vodoopskrbe uključiti i izvor Sv. Anton.

Sukladno EU direktivama, te uz pomoć EU fondova, u djelatnosti odvodnje do kraja 2023.god. želimo izgraditi sustav odvodnje Labinštine za aglomeraciju Labin – Raša - Rabac. Isto tako, postotak priključenosti na sustav odvodnje planiramo podići na preko 90 % do kraja 2023. god. na području Vodovoda Labin d.o.o.

 

MISIJA

 

Vlastitim znanjem i djelovanjem Vodovod Labin d.o.o. Labin osigurava svim sadašnjim i novim korisnicima kontinuiranu, sigurnu, ekonomičnu i kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju uz optimalnu cijenu usluga i uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja potrošača.

 

POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

 

Vodovod Labin d.o.o. Labin je komunalno trgovačko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju koje djeluje na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša, a djelomično i na području općina Gračišće i Cerovlje.

Temeljna zadaća i poslovni uspjeh Vodovoda Labin d.o.o. temelji se na postizanju zadovoljstva korisnika naših usluga i to osiguranjem kontinuirane i kvalitetne opskrbe vodom za ljudsku potrošnju, kao i osiguranjem ekološki sigurne odvodnje. To ćemo postići povećanjem razine kvalitete pružanja usluga u svim fazama vodoopskrbe i odvodnje, vodeći pri tome računa o očuvanju zdravlja potrošača i očuvanja okoline od zagađivanja.

Zadovoljstvo naših korisnika kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, radnika, dobavljača i lokalne zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti i kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001, sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001 sustava HACCP te poštivanjem relevantnih zakonskih propisa i normi kao i svih obvezujućih dokumenata, internih i vanjskih.

Politika kvalitete i zaštite okoliša temelji se na:

-         zadovoljstvu korisnika naših usluga i naših vlasnika,

-         razvoju kadrova kroz izobrazbu, napredovanje, stvaranje dobrih uvjeta rada, povećanje motiviranosti i osjećaja pripadnosti društvu,

-         odgovornosti prema društvenoj zajednici uz odgovoran odnos prema prirodnim resursima  s naglaskom na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, poštivanju zakona, propisa i standarda, otvorenosti prema javnosti, pravo na pristup informacijama i etičnost u poslovanju,

-         politici razvoja i stalnog ulaganja u kvalitetno održavanje i usavršavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje  uz primjenu suvremenih tehnologija i rješenja,

-         racionalnom korištenju energenata i sredstava za obradu vode,

-         gospodarenju otpadom sukladno važećim propisima,

-         sprječavanju ili smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

 

Politika kvalitete i zaštite okoliša provodi se na način da je stalno unapređenje kvalitete i zaštite okoliša sadržano u svim dijelovima poslovanja i poslovnim procesima u okviru pružanja usluga javne vodoopskrbe i odvodnje našim korisnicima. Provođenje i unapređenje politike kvalitete i zaštite okoliša pravo je i obveza Uprave i svih radnika Vodovoda Labin d.o.o. Labin.

 

 

Broj: 15–3/2019                                                                                        Direktor:

Labin, 14.2.2019.                                                                                       Škopac Dino, mag. ing. mech.