Cjenici

Na temelju članka 5. Ugovora o radu uprave – direktora, članka 206. Zakona o vodama (N.N. 153/09, zaključka sa 6. sjednice Skupštine Društva održanoj 06.12.2011., te u skladu s Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (N.N.112/10) donosi se

[Preuzmite Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje]