Oglas za zasnivanje radnog odnosa

VODOVOD LABIN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Labin, ulica Slobode 6, je dana 25.11.2019. godine u javnom glasilu Glas Istre objavio javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto:

 

 

  1. Rukovalac pumpi  -    1 izvršitelj na neodređeno vrijeme      

                                   -    mjesto rada: CS Fonte Gaj, rad u smjenama       

                                               -    probni rad – 60 dana

 

Uvjeti koji se trebaju ispuniti:

- VKV ili V stupanj stručne spreme, IV stupanj stručne spreme, KV strojarskog,

   mehaničarskog ili elektro smjera    

-položen stručni ispit ili obveza polaganja stručnog ispita

- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima vezanim uz navedenu stručnu spremu

 

Prijavi je potrebno priložiti:

- osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e mail adresa)

- životopis

- domovnicu ili osobnu iskaznicu (presliku)

- svjedodžbu  kao dokaz o ispunjavanju uvjeta školske spreme (presliku)

- uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

- potvrdu pravne ili fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog

  iskustva

Isprave se dostavljaju u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je dostaviti izvornike.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se na adresu VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN, ulica Slobode 6, s naznakom „prijava na javni natječaj – rukovalac pumpi“ do 10.12.2019. godine zaključno.

 

Nakon isteka roka za dostavu prijava, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju).

 

Kandidati će biti obaviješteni o ishodu javnog natječaja u roku 15 dana od isteka roka za dostavu prijava objavom na Internet stranicama TD VODOVOD LABIN d.o.o  (http://www.vodovod-labin.hr).

Dostava obavijesti o ishodu javnog natječaja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na Internet stranici TD VODOVOD LABIN d.o.o. (http://www.vodovod-labin.hr).

 

Napomene:

 

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava tražene uvjete. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobni podaci kandidata javnog natječaja prikupljaju se isključivo u svrhu provođenja natječajne procedure i dalje obrađuju u skladu sa zakonom.

 

 

Svi kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 (osam) dana od dana objave rezultata javnog natječaja.

 

                                                                                  VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN