JAVNI NATJEČAJ za Voditelja projekta 09.10.2020.

TD VODOVOD LABIN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Labin, ulica Slobode 6, dana 09.10.2020. godine na Internet stranicama Vodovod Labin d.o.o. Labin (www.vodovod-labin.hr) objavljuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto:

 

 

 

VODITELJ PROJEKTA                        -    1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 

-          Mjesto rada: Upravna zgrada Vodovoda Labin

-          Probni rad 60 dana   

 

 

    Uvjeti koji se trebaju ispuniti:

                                                               -    diplomirani inženjer građevinarstva (VSS )

                                                               -    5 godina iskustva i znanja iz područja upravljanja

                                                                     projektima

                                                               -    5 godine iskustva u koordinaciji procesa i ljudi     

                                                 

                                                               -   aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

                                                               -   aktivno poznavanje rada na računalu (MS Office,   

                                                                    MS Outlook, AutoCAD, MS Project)

                                                               -   vozačka dozvola B kategorije

                                                               -   spremnost na putovanja i rad na terenu.

                                                              

                                                               

 

 

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

 

 

-        Upravi društva pravovremeno predlaže i dostavlja sve potrebno za definiranje investicijskih planova i investicijskog održavanja te izvještaja o tijeku projekta i potrebama projekta

-        U suradnji sa ovlaštenim projektantima sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije počevši od idejne pa sve do izvedbene

-        provodi stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova kao što je: uvođenje izvođača radova u posao, nadziranje izvođenja radova, sudjelovanje u tehničkom pregledu objekata, okončanom obračunu izvedenih radova uključujući i okončani obračun, primopredaji objekata i ishođenju uporabne dozvole i ostalih potrebnih radnji

-        u svom djelokrugu rada surađuje i komunicira sa službama jedinica lokalne samouprave, poslovnim partnerima  i drugim subjektima važnim za realizaciju projekta

-        kao neposredan ovlaštenik zaštite na radu projekta kojega vodi odgovoran je za zaštitu na radu u skladu sa zakonskim ovlastima i dužnostima i internim aktima društva

-        odgovoran je za provođenje standarda, operativnih procedura, radnih uputa, smjernica i sl. društva koji se odnose na one radne procese koji spadaju u njegov djelokrug odgovornosti i radnih zadataka te je u svom radu dužan poštivati iste

-        zadužen je za uključivanje i koordinaciju službi sukladno potrebama pojedinog projekta

-        zadužen je za ostvarivanje rezultata cijelog projekta i koordinaciju projektnog tima,

-        upravlja projektom, planiranjem i koordinacijom provedbe projekta i pojedinih aktivnost u financijskom, pravnom i tehničkom smislu

-        prati i nadzire napredak projekta prema predviđenim aktivnostima,

-        provodi, dokumentira, nadzire, realizira mjesečne analize predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva,

-        redovito podnosi izvještaje Upravi društva o postignutim rezultatima,

-        zadužen je za definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta,

-        provodi savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevine te savjetuje Upravu društva u ugovaranju poslova sa tim osobama

-        povezuje i usklađuje rad projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora

-        temeljem punomoći društva sklapa potrebne pravne poslove

-        pribavlja sve dokumente i temeljem punomoći društva sklapa sve pravne poslove potrebne za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina

-        Vodi formiranje, vođenje i koordinaciju timova te redovni nadzor i kontrola izvođenja radova

-        razvija sustav kontrole projekta te praćenje i kontrolu realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije

-        za svoj rad neposredno je odgovoran Direktoru Društva,

-        obavlja i druge poslove dobivene u zadatak od Direktora Društva

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 

- osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona i po

   mogućnosti e mail adresa)

- životopis

- domovnicu ili osobnu iskaznicu (presliku)

- diplomu  kao dokaz o ispunjavanju uvjeta školske spreme (presliku)

- uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

- potvrdu pravne ili fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog

  iskustva i znanja iz područja upravljanja projektima

- potvrdu pravne ili fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog

  iskustva i znanja u koordinaciji procesa i ljudi

- izjavu kandidata o aktivnom znanju engleskog jezika

- izjavu kandidata o aktivnom poznavanju rada na računalu (MS Office,  MS Outlook,

  AutoCAD, MS Project)

- presliku vozačke dozvole

- izjavu kandidata o spremnosti za putovanje i rad na terenu 

 

Isprave se dostavljaju u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je dostaviti izvornike.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se na adresu VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN, ulica Slobode 6, s naznakom „prijava na javni natječaj – voditelj projekta“ do 19.10.2020. godine zaključno.

 

Nakon isteka roka za dostavu prijava, kandidati mogu biti pozvani na testiranje.

 

Kandidati će biti obaviješteni o ishodu javnog natječaja u roku 15 dana od isteka roka za dostavu prijava objavom na Internet stranicama TD VODOVOD LABIN d.o.o  (http://www.vodovod-labin.hr).

Dostava obavijesti o ishodu javnog natječaja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na Internet stranici TD VODOVOD LABIN d.o.o. (http://www.vodovod-labin.hr).

 

Napomene:

 

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava tražene uvjete. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobni podaci kandidata javnog natječaja prikupljaju se isključivo u svrhu provođenja natječajne procedure i dalje obrađuju u skladu sa zakonom.

 

Svi kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 (osam) dana od dana objave rezultata javnog natječaja.

 

                                                                                  VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN